Ankara’da bir rant projesine daha mahkemeden ‘kamu yararı yoktur’ iptali

Çankaya Beytepe’de iki katlı, seyrek yoğunluklu yapı bölgesi iken Melih Gökçek döneminde emsal oranı 6 kat arttırılarak büyük bir rant projesine dönüştürülen Beytepe Su Kent Konut Yapı Kooperatifi planları, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından açılan dava ile iptal edildi. Bilirkişi Raporu’nda rantın detayları tek tek açıklanarak, kamu yararına aykırılık tespit edildi.

2 KATLI, SEYREK YOĞUNLUKTAN GÖKDELENLERE VE REZİDANSLARA…

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Melih Gökçek döneminde, 2011 yılında imar planlarını değiştirerek yapı yoğunluğunu arttırdığı ve büyük bir rant projesine dönüştürdüğü Beytepe Su Kent Konut Yapı Kooperatifi planları mahkeme tarafından iptal edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, dava konusu alanla ilgili şu bilgileri verdi: “Alan, 2011 yılına kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi`nin 15.03.2005 tarih ve 685 sayılı kararı ile onaylanan Beytepe 3. Etap Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planında E:0,50 ve Hmaks:6,50m olmak üzere iki katlı ve bahçeli, seyrek yapılaşma koşullarına sahiptir. 2007 tarihinde onaylanan 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında da alan, ‘Seyrek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı’ olarak tanımlanmaktadır.”

BİLİRKİŞİ RAPORU ‘AYRICALIKLI İMAR HAKLARI YARATMAK AMAÇLI’ OLDUĞUNU TESPİT ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nn 12.08.2011 tarih ve 2469 sayılı kararı ile dava konusu parsellerin, bilimsel ve hukuksal hiçbir gerekçesi olmaksızın “Özel Proje Alanı” olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, bu kararla nüfusun 753 kişiden 3080 kişiye yükseltildiği, inşaat yoğunluğunun ise 90.000 m2 artırıldığı vurgulandı. Ayrıca yeni bir plan değişikliğiyle ‘kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı’ ilan edilerek alanın yapılaşma koşullarının değiştirildiği, ilave nüfus getirildiği vurgulandı. 21.01.2020 tarihli bilirkişi raporuna göre ise ‘1/1000 ölçekli planda verilen değerler ile emsal, yaklaşık olarak 3.1 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda geçmiş tarihlerde 0.50 olarak belirlenen emsal 6.2 katına çıkarılmıştır’. Bu plan değişikliğine Oda’nın açtığı 2012/580E. sayılı davaya ilişkin Bilirkişi Raporu da itirazları destekleyerek; bu değişiklikle yapılmak istenen işlemin yapı, doku, mekân, mülkiyet ve kazanılmış imar hakları gibi çözülmesi gereken problemler mevcut değilken, sadece ‘ayrıcalıklı imar hakları yaratmak amaçlı’ olduğu tespitinde bulundu. Rapor sonuç bölümünde, ‘Dava konusu plan değişikliği gerekçesinin bilimsel ve nesnel gerekçelere dayandırılmadığı, mülkiyet özelinde ve parçacıl bir yaklaşımla hareket edilerek ayrıcalıklı imar haklarının oluşumuna sebebiyet verildiği, plan bütünlüğünün bozulduğu ve kamu yararının esas alınmadığı’  tespitlerine yer verildi.

MAHKEMENİN İPTAL ETTİĞİ PLANLAR, BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN TEKRAR MECLİS’E SUNULDU!

Oda’nın açıklaması şöyle devam etti: “1/25.000 ölçekli Özel Proje Alanı değişikliği doğrultusunda hazırlanan ve 14.05.2012 tarih ve 814 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi (ABBM) kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 12.07.2013 tarih ve 1350 sayılı ABBM kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri de ilgili mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Su Kent Yapı Kooperatifi ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin bilirkişi raporları ve iptal kararlarına rağmen bozulmayan ortaklığı 2014 yılında da devam etmiştir. Daha önce mahkeme tarafından iptal edilen planın birebir aynısı tekrar belediye meclisine getirilmiş ve 12.02.2014 tarih ve 246 sayılı ABBM kararı ile onaylanmıştır. Bilirkişilerce de ‘planın 14.05.2012 tarihinde onaylanan bir önceki değişiklikle aynı olduğunun görüldüğü’ tespit edilmiştir. Plan değişiklikleri iptal edildikçe, aynı plan meclise tekrar tekrar sunulmuş, kamu yararı ve mahkeme kararlarındansa, Su Kent Yapı Kooperatifinin menfaati Ankara Büyükşehir Belediyesinin önceliği olmuştur.”

“KAT KAT AYRICALIKLI İMAR HAKKI…”

“ABBM‘nin 16.01.2015 tarih ve 167 ve 181 sayılı kararları ile “Ankara İli, Çankaya İlçesi, tapuda 28822, 28827, 28828, 28834, 28835, 28836, 28837 adada kayıtlı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri” onaylanmış, Ankara Büyükşehir Belediyesi her fırsatta kamu yararının karşısında, sermayeyle beraber olmayı seçmiştir. Söz konusu meclis kararlarıyla Ankara‘yı parsel parsel sattıkları yetmemiş gibi kat kat ayrıcalıklı imar hakları vermenin de tüm yolları denenmiştir.”

“Bu planlar için de bilirkişilerce, ‘Mevcut planın yaklaşık dört katına ulaşan yapı yoğunluğu artışı getiren plan kararlarının, üst kademe 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planının bölge için öngördüğü temel yaklaşım ve genel hükümlerine aykırı olduğu; Ayrıcalık oluşturacak şekilde bütüncül planın öngörülerini değiştirdiği; Anlamlı bir bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeye dayanmadığı; bütüncül bir yaklaşımdan ve bölgeye kamu yararlı bir katkı veya zorunluluktan ziyade mülkiyete dayalı, bireysel faydayı gözeten bir yaklaşımla ele alındığı; ada-parseller bazında ayrıcalıklı yapı ve nüfus yoğunluğu artışı getirdiği; dolayısıyla imar planı değişikliklerinin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst kademe plana uygun olmadığı’  tespit edilmiştir. Açık açık yapılan bu talan için, 19.08.2016 tarihinde mahkeme bir kere daha iptal kararı vermiştir. 2016/1960 sayılı iptal kararı Ankara Büyükşehir Belediyesi ve yanında müdahil olan Su Kent Konut Yapı Kooperatifi tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay tarafından 02.07.2018 tarihinde bu karar bozulmuş ve dosya mahkemeye tekrar gönderilmiştir.”

“BARİZ HUKUKSUZLUK”

“Ancak hukuksuzluk ve talan o kadar bariz ki, nihayetinde 11.03.2020 tarihinde, başından beri bilirkişilerce de desteklenen, kamu yararını savunan ve yapılan aleni hırsızlığa dur diyen dava gerekçelerimiz ve hukuki mücadelemiz, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2020/629 sayılı kararı ile kazanımla; “Plan değişikliklerinin öngörülen yapı ve nüfus yoğunluğuna aykırı olduğu, parçacıl bir şekilde bölgenin geri kalanından bağımsız olarak imar değişikliği yapıldığı, sonuç itibarıyla imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu plan değişikliği işlemlerinde şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, imar mevzuatına ve kamu yararı ilkesine uyarlık bulunmamaktadır” denilerek sonuçlandırılmıştır.”

“ŞİMDİ SIRA KARARI UYGULAYACAK YEREL YÖNETİMLERDE”

“Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kamu yararı adına sürdürdüğümüz mücadeleyi tüm alanlarda devam ettireceğiz. Su Kent Kooperatifine ait 6 adet, 35 katlı rezidansın inşaatları tüm iptal kararları ve hukuksuzluğa rağmen devam etmektedir. Planlama, denetim, ruhsat iptali, inşaatı mühürleme ve ceza gibi yöntemlerle mahkeme kararlarının ilgili yerel yönetimler tarafından uygulanması gerekmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, hukuk kararlarının uygulayıcısı olan yerel yönetimleri görevlerini yapmaya çağırıyoruz!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir