Abdi İpekçi Parkı’na ticari yapılanma öngören plana iptal kararı

Ankara 17. İdare Mahkemesi,  Sıhhiye’de bulunan Abdi İpekçi Parkı’nda yapılaşma öngören planı, açılan dava sonucu iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından açılan davada, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Abdi İpekçi Parkı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 27.04.2018 tarihli Abdi İpekçi Parkı 1. Derece Doğal Sit ve Etkileşim Geçiş Sahası Koruma Amaçlı İmar Planı ve plan hükümlerini iptal etti. Mahkeme, gerekçesinde söz konusu plan ve plan hükümlerinin kamu yararına, şehircilik ilke ve esaslarına, mevzuata aykırı olduğunu bildirdi.

Konuyla İlgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Plan hükümleri 5. Maddesi ile tanımlı uygulama hükümleri başlığı altında açık bir tehdit olduğunu,  1. Derece sit alan özelliği bulunan Abdi İpekçi Parkı’nın ‘ özgün hali’ ile korunacağını iddia eden  ve  h max: 4,50 m olacak hali ile lokanta, büfe, kafeterya, güvenlik, muhtarlık ve taksi durağı ve benzeri yapılar yapılabileceği şeklinde hazırlanmış plan hükümleri  ironik bir o kadar da trajiktir.  Her ne kadar takılabilir-sökülebilir yapılar yapılacağı, taban alanı 0.03’ü geçemeyeceği yönünde bir plan notu konulmasına rağmen, yükseklik ve yoğunlukları, alanın 1. Derece sit alan olması dikkate alındığında,  anılan plan notları ile yapılaşma getirildiği gerçeğini değiştirmediği, davalı tarafından söz konusu yapılar için Ankara Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonundan izin alınması gerekliliği belirtilmekte ise de; bu durumun söz konusu kamusallığın azaltıldığı ve yapılaşma getirildiği gerçeğini değiştirmemektedir. Yargı bu durumu görmüş ve müdahale etmiş, plan hükümsüzdür demiştir.” ,

“ABDİ İPEKÇİ PARKI’NIN İHTİYACI OLAN…” 

Candan, Abdi İpekçi Parkı’nın önemini ise şöyle anlattı: ‘’Başkent Ankara’nın geleceğe taşınması yönünde yapılan tüm planlamalarda yeşil kuşak planları için gerçekleştirilmiş olan uzun uğraşlar ve analizler sonucunda ortaya çıkan bu planlamalarda,  özellikle kentsel makroform içindeki büyüklüğü, maliyet, makro ölçek, yoğunluk ve mekân standartları arasındaki dengeyi kurma anlamında önemlidir. İptal edilen planda yer alan etkileşim geçiş bölge sınırlarının da yetersiz olduğu yönünde yapmış olduğumuz itirazımızın kabul görmüş olması sevindiricidir. Abdi İpekçi Parkı’nın ihtiyacı olan şey, bakımdır, sınırlarla kuşatılmış Sıhhiye Meydanı ile kucaklaştırılması ve Kurtuluş Parkı’na uzanan sürekliliğinin sağlanmasıdır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir